Drukuj Email

                                                           ARTYKUŁY - ROZPRAWY NAUKOWE

1. Problematyka twórczości naukowej w radzieckiej literaturze psychologicznej. „Ruch Nauczycielski”, 1973 nr 6, s. 244-258.

2. Niepowodzenia w twórczości a teoria nastawienia. „Referaty na I Krajowe Sympozjum „Metody Heurezy”. Warszawa 1974, s. 51-63.

3. Rola błędu w twórczości. „Studia Filozoficzne”, 1975 nr 5 s. 115-124.

4. Heurystyka w dialogu sokratejskim. W: „Referaty na II Krajowe Sympozjum Metody Heurezy”. Warszawa 1975, s. 26-28..

5. Metoda uniwersalna Kartezjusza. W: „Referaty na III Krajowe Sympozjum Metody Heurezy”. Warszawa 1978, s. 23-38.

6. Ottona Selza teoria myślenia. W: „Referaty na III Krajowe Sympozjum Metody Heurezy”. Warszawa 1976, s. 59-71.

7. Teoria twórczości matematycznej H.Poincarego. W: „Annales UMCS” sectio I, vol. 15, 1976. s. 159-173.

8. Czy istnieje intuicja? W: „Referaty na IV Krajowe Sympozjum Metody Heurezy”. Warszawa 1977. z. 1, s. 53-64.

9. Dialog sokratejski jako metoda heurystyczna. W: „Zadanie, metoda, rozwiązanie” Warszawa 1997. Zbiór I, s. 26-53.

10. Metoda uniwersalna Kartezjusza. W: „Zadanie, metoda, rozwiązanie” Warszawa 1978 s. 23-38..

11. Psychologia radziecka wobec problemu intuicji. „Studia Filozoficzne”, 1978, nr 1, s. 63-77.

12. Dwa aspekty problemu społecznej genezy świadomości. W: „Homo agens”. Red. B. Dziemidok, Z .Czarnecki. Lublin 1981, s. 101-118.

13. Teoria umysłu L.S.Wygotskiego. W: „Poznanie, umysł, kultura.” Red. Z.Cackowski. Lublin 1982, s. 456-476.

14. Racjonalizm i racjonalność w życiu społecznym. „Studia Filozoficzne”, 1983, nr 5-6, s.332-339.

15. Próba klasyfikacji koncepcji teoriopoznawczych w oparciu o kryterium kontekstowości. „Annales UMCS”, sec. I, col. VIII Lublin 1983, s.57-73.

16. Wartości moralne i wartości utylitarne, czyli jak walczyć z dżumą. „Studia Filozoficzne”, 1984, nr 4, s. 105-119.

17. Ideologia a sumienie. W: „Realizm. Relatywizm. Racjonalizm. „Czy sprzeczność może być racjonalna?” Lublin 1985. nr 4 s. 67-97.

18. Wolność kontroli a kontrola nad wolnością. W: „Jednostka. Społeczeństwo. Państwo. Z filozoficznej refleksji nad zagadnieniami władzy.” Poznań 1985, s. 67-79.

19. Czy istnieje socjologia wiedzy? Jak jest możliwa? „Kultura i Społeczeństwo”. 1985 nr 1, s. 187-200.

20. Utopie a ratio społeczne. „Colloquia Communia”, 1986, nr 2-3, s. 113-129. (współautorzy: P.Bytniewski, L.Winiarski).
21. Humanizm utopii czy utopie humanizmu. Notatki z Dostojewskiego. „Colloquia Communia”, 1986, nr 2-3, s. 113-127.

22. Status socjologii wiedzy jako koncepcji nowej obiektywności. „Annales UMCS” sectio I, vol. XI, 1986, s. 104-120.

23. W poszukiwaniu nowej obiektywności. „Studia Filozoficzne” 1987, nr 8, s. 103-125.

24. Socrealizm: niecierpliwość utopii. „Colloquia Communia”, 1987, nr 5, s. 159-169.

25. Człowiek – istota aksjologiczna. „Edukacja Filozoficzna” 1989, vol. 9, s. 95-111.

26. Śmierć Boga a śmierć człowieka. „Kresy” 1990 nr 1, s. 54-70.

27. Między ślepotą a zaślepieniem. W: „Szkice Epistemoplogiczne”. Red. J.Dębowski, M.Hetmański. Lublin 1990, s. 171-176.

28. Tabula rasa – tabula abrasa – fabula rasa. Epistemologia a doksjologia. W: „Szkice Epistemologiczne” Red. J.Dębowski, M.Hetmański. Lublin 1990, s. 87-108.

29. Nowa obiektywność czy intersubiektywność? Heurystyczne walory socjologii wiedzy K.Mannheima. W: „Wokół fundamentalizmu epistemologicznego.” Red. J.Rolewski i St.Czerniak, Warszawa 1991, s. 127-147.

30. Odpowiedzialność filozofii a odpowiedzialność filozofów. „Edukacja Filozoficzna” 1991 nr 12, s. 127-147.

31. Wieża Babel, Jądro Ciemności, Zesłanie Ducha Świętego – trzy archetypy koegzystencji różnych kultur. „Sztuka i Filozofia” 1991 nr 4, s. 93-109.

32. Nowe barbarzyństwo. W: „Czy kryzys wartości?” Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Red. J.Mizińska, T.Szkołut. Zbiór I. Lublin 1992, s. 11-29.

33. Między anonimowym „my” a wydrążonym „ja”. Michała Bachtina antropologia dialogu. W: „Przemiany współczesnej świadomości artystycznej. Wokół postmodernizmu.” Red. T.Szkołut. Lublin 1992, s. 53-72.

34. Agora i dialog. „Edukacja Filozoficzna” 1992, nr 14, s. 149-153.

35. Einverstandnis mit sich selbst. W: „Lingua ac Communitas” Warszawa-Poznań 1992, s. 93-101.

36. Bezmyślność i zbrodnia. „Akcent”, 1992, nr 4, s. 241-247.

37. Cóż po filozofie w czasie marnym? W: „Oblicza postmoderny. Teoria i praktyka uczestnictwa w kulturze współczesnej.” Red. A.Zeidler-Janiszewska. Warszawa 1992, s. 30-37.

38. Wartość prawdy a prawda wartości. W: „Rozdroża wartości. Prace z antropologii wartości”. Red. J.Lipiec. Kraków 1992, s. 127-147.

39. Ekologia – technologia. Antagonizm czy kompromis? W: „Humanizm ekologiczny”. Red. L.Pawłowski, S.Zięba. Lublin 1992, s. 51-71. (współautor S.Magierska).

40. Zygmunt Freud jako myśliciel pogranicza. „Akcent” 1993, nr 1, s. 48-57. (współautor S.Magierska).

41. „Ukąszenie heglowskie” a „zniewolony umysł”. Droga do niewolnictwa i od niewolnictwa. W: „Piękno i polis. Przeszłość i przyszłość.” Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór II. Red. J. Dębowski, J. Mizińska, Z. Muszyński. Lublin 1993, s. 105-113. (tamże: Wstęp: Agora i dialog).

42. Granice i pogranicza. W: „Polska – Litwa. Historia i kultura. Materiały z konferencji polsko – litewskiej.” Red. J. Święch, J. Miziński, Lublin 1994, s. 32-47.

43. „Dobre myślenie” jako obowiązek moralny. W: „O odpowiedzialności. Moralny wymiar odpowiedzialności w życiu publicznym. Materiały III Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego” Red. J. Pawlica. Kraków 1990, s. 113-121.

44. Postęp a okrucieństwo. W: „Humanizm ekologiczny. Kryzys idei postępu – wymiar ekologiczny.” Red. J. Kyć. Politechnika Lubelska. Lublin 1993, s. 153-167.

45. Okrucieństwo i automistyfikacja kultury. „Sztuka i Filozofia” 1993, nr 6, s. 160-168.

46. Fałszywa świadomość – heliotropizm umysłu. „Colloquia Communia”, 1993, nr 1-12, s. 5-15.

47. Rozum: kataklizm, katastrofa, kryzys? w „Rozum po katastrofie”. Seminaria Orońskie. 1993, nr 1, s. 45-54.

48. Prawda filozofii a prawda literatury. W: „Prawdy o prawdzie”. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór IV. Red. J.Dębowski. Lublin 1994, s. 155-165.

49. Postacie niewiedzy: bezmyślność a głupota. „Annales UMCS”. sectio I, vol. XIX, 3. 1994, s. 21-33.

50. Lijubow kak preodolenie smerti: Kain i Abel. Tłum. J.Andruchowycz (na jęz. ukraiński). W: „Suczastnist”, 1994, nr 1, s. 69-76.

51. Filozofia bez granic. W: „Spór o Ingardena. W setną rocznicę urodzin”. Red. J.Dębowski. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór III. Lublin 1994, s. 11-13.

52. Sztuka jako szokoterapia. W: „Sztuka i edukacja w dobie ponowoczesnej”. Red. T.Szkołut. Lublin 1995, s. 126-136.

53. Wahadło Kołakowskiego. W: „Filozofia i myśl społeczna Leszka Kołakowskiego”. Materiały konferencji zorganizowanej w Radomiu 27 maja 1994r. przez Radomskie Towarzystwo Naukowe. Radom 1994, s. 41-53.

54. Potęga wiedzy a potęga niewiedzy. W: „Socjologia wiedzy i jej wrogowie”. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór V. Red. M.Kociuba, J.Mizińska. Lublin 1995, s. 111-126.

55. Planeta niedoświadczenia. Sztuka jako organizacja czasu. W: „Nowoczesność i tradycja. Studia Etyczne i Estetyczne”. Red. T.Szkołut. Lublin 1995, s. 83-91.

56. Postacie niewiedzy: szaleństwo i obłęd. „Edukacja Filozoficzna” 1994, vol. 17, s. 42-54.

57. „Malowany ptak” a „czarny ptasior”. Negacja w literaturze. „Nowa Krytyka”, 1996 nr 7, s. 33-55.

58. Kultura i okrucieństwo. W: „Uniwersalne wartości etyczne w różnych kulturach” Materiały V Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego. Kraków 7-8 czerwca 1993. Red. J.Pawlica, B.Szymańska. Kraków 1993, s. 177-183.

59. Bezdomność a bezpańskość. Przygodność bytu jako błogosławieństwo. W: „Trudna ponowoczesność. Rozmowy z Z.Baumanem”. część I. Red. A.Zeidler-Janiszewska. Poznań 1995, s. 197-207.

60. Miłość pedagogiczna. „Edukacja Filozoficzna” 1995, vol. 19, s. 155-165.

61. Perpetuum mobile. Żiaurusis mechanismos. W: „Trečioji ir ketvirtoji religijos, filosofios ir bażnytinio meno studiju saveités.” Vilnius 1994, s. 206-214.

62. Wolność i samotność. „Kultura Współczesna”. Red. A.Zeidler-Janiszewska. 1995 nr 1-2 (5-6), s. 131-142.

63. „Okrucieństwo” czy „słodycz” prawdy? W: „Sztuka wobec prawdy”. Nałęczowskie Dni Filozoficzne, 1993, 1994, 1995, s. 147-151.

64. Walka ze sobą a walka o siebie. W: „Konflikt i walka”. Red. A.¯uk. Lublin 1996, s. 203-219.

65. Ponowoczesność a prawo do metafory w refleksji nad kulturą. W: „Ethos”, R. 9, 1996, nr 1-2 (33-44), s. 184-191.

66. Uśmiech Hioba albo wychowanie do nieszczęścia. W: „Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie”. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego. R. H.Kwiatkowska, Z.Kwieciński. Toruń 1996, s. 304-320.

67. Milczenie jako początek i koniec dialogu. W: „Między logiką a etyką. Prace ofiarowane Profesorowi Leonowi Kojowi”. Lublin 1995, s. 371-385.

68. Autorytet: przywódca czy przewodnik? „Ethos” 1997, nr 37, s. 210-219.

69. Obietnica cierpienia. „Nowa Krytyka”, 1996, nr 7, s. 207-215.

70. Człowiek zintegrowany – zmartwychwstanie podmiotu. W: „Aksjologiczne wyzwania przyszłości” Studia Etyczne i Estetyczne . Zbiór III. Red. T. Szkołut. Lublin 1996, s. 181-199.

71. Egzystencja ludzka: życie i los. W: „Myślenie w czasach wieloznaczności.” Red. H. Perkowska. Szczecin 1997, s. 147-167.

72. Etyka wybaczania. W: „Etyka a życie publiczne”. Materiały VIII Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego. Kraków 7-8 czerwca 1996. red. J.Pawlica. Kraków 1997, s. 77-81.

73. Sztuka zapominania. W: „Pamięć. Miejsce. Obecność.” Współczesne refleksje nad kulturą i ich implikacje pedagogiczne. Red. J.Hudzik, J.Mizińska. Lublin 1997, s. 59-70.

74. Organizująca siła miłości. Szkic z antropologii filozoficznej Michała Bachtina. W: „Antropologia filozoficzna i aksjologiczne problemy współczesności.” Zbiór IV. Red. T. Szkołut. Lublin 1997, s. 199-214.

75.Outseider jako wytwórca i męczennik niezrozumienia. W: „Dialog kultur. O granicach pluralizmu”. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór VI. Red. P.Bytniewski, J.Mizińska. Lublin 1998, s. 23-35.

76.Ponowoczesność. Kultura teledysku. (s. 32-43). Postmodernism. Culture of Teledisk (s. 43-53). W: „Magazyn Sztuki”, 1998 nr 17/1/98

77. Człowiek jako podmiot humanistyki. W: „Wiedza a podmiotowość”. Red. A.Motycka. Warszawa 1998, s. 75-89.

78. Depresja pedagogiczna, W: „ Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja, Wrocław 1998 nr 4 s.17-23.

79. Podejrzliwość i zaufanie. W: „Budowa zaufania międzynarodowego celem edukacji globalnej. O pokojowy start ludzkości w XXI wiek.” red. Z.Łomny. Opole 1996, s. 69-75

80. Niewinność i doświadczenie. Człowiek w procesie doskonalenia duchowego. W: „Podmiot w procesie”. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór VII. Red. J.Jusiak, J.Mizińska. Lublin 1999, s. 174-195.

81. Życie a los człowieka. W: „Antrophos”. Prace Instytutu Filozofii UMCS. Lublin 1999 nr 1, s. 91-103.

82. Obojętność, W: Wartości i antywartości w kontekście przeobrażeń kultury współczesnej, Studia Etyczne i    

      Estetyczne, red T. Szkołut, t. 5, Lublin 1999, wyd. UMCS, s. 51-102.

83. Naukoznawstwo a paranauka. ( W: ) „Zagadnienia Naukoznawstwo”, 1999, nr 3 – 4 (141 – 142 ), ss. 369 – 377.

84. Zadziwienie człowiekiem. Karola Wojtyły teoria wartości. ( W: ) „Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja”. Kwartalnik

      Myśli Społeczno – pedagogicznej”. Wrocław 1999 nr 4 ( 8 ). ss. 43 – 55.

85. Hazard człowieka z Losem i jego przewrotność. „Niedole cnoty Markiza de Sade,a”. (W: ) „Rekonesanse filozoficzne. Człowiek. Wartość. Historia”. Wyd. UMCS. Lublin 1999. (Prace ofiarowane prof. Z. J. Czarneckiemu ). ss. 247 – 260

86. „Życie – cień cienia” Los Edypa. ( W: ) Hominem quero. Studia z etyki, estetyki, historii nauki i filozofii, historii myśli Społecznej”. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Jedynakowi. Red. A. Drabarek, S. Symotiuk. Wyd. UMCS. Lublin 1999 ss. 185 – 206.

87. Katiegoria duchownosti w suczastnij ukraińskij fiłosofii. ( W: ) Mundriwiec. Widann „Naukowna Zapisok Nacionalnogo Uniwiersitietu Kiewo – Mohilanskaja Akadiemia”.Kijów 1999, nr 4 ( 21 ) ss. 46 – 51

88. Radość cierpienia. ( W: ) „Poznanie, człowiek, wartości” Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Cackowskiemu. Pod red. J. Dębowskiego i M. Hetmańskiego. Wyd. UMCS. Lublin 2000. ss. 227 – 238.

89. Intuicja; smak moralny. ( W: ) „Intuicja w filozofii i etyce”. Pod red. A. Drabarek. wyd. UMCS. Lublin 2000

90. Fakty humanistyczne a język humanistyki”. Red. J. Pelc. Znak – Język – Rzeczywistość: Warszawa 2000. ss. 279 – 298

91. Nauka i nadświadomość. Zmierzch królestwa Urizena. ( W: ) „Nieświadomość jako kategoria filozoficzna”. Red. A. Motycka i W. Wrzosek. Warszawa 2000, ss. 307 – 314

92. Filozofowanie: pasja czy misja ? ( W: ) „Pasja czy misja ? O uczeniu filozofii” Pod red. D. Probuckiej, A. Olecha i M. Woźniczki. Częstochowa 2001. ss. 11 – 18

93. Profesor Jan Dobrzański. ( W: ) „Jan Dobrzański Profesor, Mistrz, Przyjaciel. Red. K. Przybyłko. Lublin 2001, ss. 106 – 111

94. Czas i wartości w postmoderniźmie; ( W: ) „Przegląd Powszechny” nr 3 ( 995 ) r . 2001. Kraków ss. 291 – 303

95. Niewybaczalny grzech rozpaczy. Studium „cuchnących dusz” w powieści Malcolma Lowry,ego „Pod wulkanem” ( w: ) „Wobec świata wartości”. Księga pamiątkowa w 45 - lecie pracy profesora Bohdana Dziemidok. Red. H. Szabała i W. Pepliński. Gdańsk 2001. ss. 166 – 179

96. Choroba jako okazja do rozwoju duchowego. ( W: ) „Choroba jako zjawisko społeczne i historyczne”. Red. B. Płonka – Syroka. Wrocław 2001. ss. 43 – 58

97. Tolerancja wśród filozofów. Inkwizytorzy czy pustelnicy. ( W: ) „Europejskie modele tolerancji”. Red. A. L. Z. Zachariasz i S. Symotiuk. Rzeszów 2001 ss. 151 – 157

98. Współczucie: przemoc contra pomoc. ( W: ) „Filozofia a filologia. Wyjaśnienie. Rozumienie. Współczucie” Red. J. Mizińska, A. Walczak, Sz. Wróbel. Poznań – Kalisz 2002. ss. 19 – 38

99. Losy książek – Losy czytelników. ( W: ) „Colloquia Communia” Punkty widzenia – problemy socjologii wiedzy. Nr 1 ( 72 ) styczeń – czerwiec 2002. ss. 357 - 361

100. Zbigniew Herbert jako myśliciel. Od pogardy do wybaczenia. ( Referat wygłoszony na Walnym Zebraniu PTF w dniu 26. 01. 2001. W: „Ruch Filozoficzny” .tom LVIII, Nr 2. ss.333- 345

101. Depresja pedagogiczna i jej językowy wymiar. W : „Forum Oświatowe”. Nr 2 (27) 2002,

102. Skandal. Głos w sprawie : byt ludzki- natura czy kondycja. W: „Sofia”. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów 2002. ss. 81- 87

103. Atlaidumo politika ir pedagogika. W: „Globalizacja.: Taikos kultura, żiniu visomene, tolerantija. Monografija. Vilnius 2003. ( The politics and pedagogy of forgiveness. ss. 178- 189)

104. Filozofia a wrażliwość. W: PHOENIX. Filozoficzne problemy wiedzy. Wiedza a uczucia. Pod red. A. Motyckiej. Tom 4. Wyd. IfiS. PAN. Warszawa 2003. ss. 65- 85

105. Bezduszność a duchowość. Widnokrąg przemiany świadomości. W” „Stan i perspektywy filozofii . Filozofia a przełom wieków. Pod red. Macieja Woźniczki.. WSP. Częstochowa 2003. ss. 125 –136.

106. Ponowoczesność – nuda nadmiaru. W: „Tygodnik Elbląski” 2003 nr 32. ss.18- 23

107. „Bestia w człowieku” i eksperyment pełni człowieczeństwa. W: „Homo experimentator”. Pod red. Danuty Sobczyńskiej i Pawła Zeidlera. Poznań 2003

108. Chrystus – Nauczyciel. W: „Wielkość i piękno filozofii. Studia pod redakcją Józefa Lipca przy współpracy : Sebastiana Kołodziejczyka, Barbary Markiewicz, Beaty Szymańskiej i Jacka Widomskiego. Księga Jubileuszowa Profesora Władysława Stróżewskiego. Wydawnictwo Collegium Columbioanum. Kraków 2003. ss. 57 – 74.

109. „Bestiia w człowieku” i eksperyment pełni człowieczeństwa. W: „Homo Experimentator”. Pod red. Danuty Sobczyńskiej i Pawłą Ziedlera.. Wydawnictwa Naukowe Instytutu Filozofii, Pisma Filozoficzne, tom LXXXVIII Poznań 2003.

110. Anioły codzienności. W: Księga Jubileuszowa Profesora Włodzimierza Pawluczuka. Biaystok 2004.

111. Postmodernism , kultura videoklipa. W: SociologicaL Review. volume 40. ( 2004) 1-2. Praha. Institute of Socioloogy, Academy of Science Praque, Czech Republice. ( s.105- 215).

112. Niespisana filozofia Seweryna Blandziego. . W: Spotkania Platonskie. W dobie rozumu rozproszonego wracamy do korzeni. Praca zbiorowa pod red. Aliny Motyckiej rzy wspólpracy Seweryna Blandziego. Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa 2004.

113. „Starać się nie mieć własnych poglądów”. W „ Colloquia Communia” 1( 76) styczeń- czerwiec 2004. „Nauka i mądrość” pod red. J. Mizińskiej i M. Kuszyk ( s. 163- 166).

114. Przemoc wobec dziecka. W : Przemoc i filozofia. Pod red. J. Mizińskiej i Macieja Kociuby. Wyd. UMCS. Lublin 20004, Seria Lubelskie Odczyty Filozoficzne . zbior VIII

115. Apriori moralne. Wariacje na temat „gwiaździstego nieba”.. W: „Immanuel Kant i świat współczesny. W 2002 rocznice śmierci. Pod red. Krzysztofa Śnieżyńskiego. ( s. 447 – 451-116. tamże: udział w dyskusji panelowej ( rozd. VIII) UAM, Wydział Teologiczny. Poznań 2004.

117. Fundamentalizm – antyfundamentalizm. Recepta anielska. W: „Fundamentalizm i kultury”. Pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewea Karpusa. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2005, ss. 89- 98.

118. Kijów: miejsca i twarze. Impresje liryczne. W: Kijewoznawczi czitanija. Obraz miesta w konteksti istorii, fiłosofii, kultury. Wydawnictwo: Kijew, PARAPAN, 2005, ss. 158 – 167.

119. Królestwo Midasa. Anoreksja i bulimia cywilizacji konsumpcyjnej. W: „Filozofia i czas przyszły. Profesorowi Czesławowi Głąbikowi w 70. rocznicę urodzin. Pod red. Barbary Szostek i Andrzeja J. Norasa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2005 r. ss. 204- 212.

120. Przemoc a pomoc, Szyfr absurdu i szyfr harmonii. W: Etyka. Psychologia. Psychoterpia. Pod red. Andrzeja Margasińskiego i Doroty Probuckiej. Auresus. Kraków 2004, ss. 27 – 37

121. Postmodernismus, kultura videoklipu. W: Sociologicky ustav AV CR, Praha 2004., ss. 105 –115

122. Animal metaphysicus. Głos w dyskusji wokół książki Tadeusza Wadowskiego – Pietrzkiewicza pt. Dialogi między duchem nauki a duchem filozofii. Seria „Filozofowie nieznani i zapoznani” . pod red, Stanisława Borzyma , Aliny Motyckiej i lecha Szczuckiego. Warszawa 2005, IFiS PAN, W: Zagadnienia Naukoznawstwa 1 ( 167) , 2006, ss. 65- 70

123. Rany duchowości. W: Kondycja człowieka współczesnego, redakcja Czesława Piecuch. Kraków , Universitas    2006, ss. 88- 98

124.  .Szlachetność, W : Odrodzenie człowieczeństwa. Ludzkie transformacje, Red. Halina Romanowska- Lakomy, Wydawnictwo Psychologii i Kultury , Warszawa 2009, ss. 421- 432

125. Tęsknota do siebie. W: Tęsknota w kulturze, pod red. Jadwigi Mizińskiej i Haliny Rarot. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009. ss. 220- 238

126. Szlachetność, W : Odrodzenie człowieczeństwa. Ludzkie transformacje,  Red. Halina Romanowska- Lakomy,

        Wydawnictwo Psychologii i Kultury , Warszawa 2009, ss. 421- 432

127.Tęsknota do siebie. W: Tęsknota w kulturze, pod red. Jadwigi Mizińskiej i Haliny Rarot. Wydawnictwo  UMCS,Lublin 2009. ss. 220- 238 

128 Słownik Stefana. W: Homo Inquietus. Człowiek niespokojny. Red. Jadwiga Mizińska, Bogdan Banasiak. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, ss. 385- 441

129.  Wydziedziczenie z codzienności. Esej o pedagogicznych implikacjach twórczości Herty Muller. W: Wychowanie.

130. Procesy. Pojęcia. Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie. tom 5. Pod red. Marii Dudzikowej i Marii Czerepaniak- Walczak. Wydawnictwo Psychologiczne.
                                   Gdańsk, 2010,  ss. 53- 44, (całość stron 501)

131. Czy zły człowiek może być dobrym uczonym? Pamięci Profesora Jerzego Perzanowskiego jako autora „Wymiarów serca”. W: Zagadnienia
       Naukoznawstwa, nr 1(183), 2010, ss. 121- 124

132. Człowiek – istota rodzinna, W: Człowiek świadomością istnienia. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Zachariaszowi. Pod red. Włodzimierza  

        Zięby przy współpracy Krzysztofa Kiliana. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, ss. 225-241

133.Dobro wspólne - czyje zło? W: Dobro wspólne, pod red. Doroty Prabuckiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, ss. 

      411- 420

134.Obecność Kołakowskiego. Zagajenie dyskusji panelowej na Wieczorze Kołakowskiego zorganizowanym przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w dniu 9 grudnia 2009 roku. W: Annales UMCS, sectio I, Philosophia – Socjologia, vol. XXXI- XXXII, Lublin 2010, ss. 97- 101

135. Wieczór Profesora Andrzeja Nowickiego zorganizowany przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w dniu 18 listopada 2009 roku. W: Annales UMCS, sectio I, Philosphia – Socjologia, vol. XXXI-XXXII, Lublin 2010 ( 2006- 2007), ss 145- 148

136. Intymność filozofowania., W: Festiwal Filozofii, tom 2. Filozofia: Ogląd. Namysł. Krytyka. Pod red. Andrzeja Kucnera i Tomasza Sieczkowskiego. Olsztyn 2019, ss. 284- 297

137. Utopia samozbawienia. Tylko zbawiając innych zbawiasz się sam. W: Festiwal filozofii, tom 1. pod red. Tomasza Sieczkowskiego i Dawida Misztala, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. ss. 466- 481

138. Marek Jedrych. Istnienie dyskretne. W: Marka Jędrzycha istnienie dyskretne ( 1949- 2006). W piątą rocznicę śmierci. Pod red. Lecha Maliszewskiego. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss. 70- 73

139. Geniusz- „dostrzeganie rzeczy niewidzialnych”. W: Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 4, ( 190). 2011, ss. 532-531

140. Dobrobyt a dobrostan czyli kiedy „sens jest bez sensu”. W: Etyka i sens życia. pod red. Doroty Probuckiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Kraków 2011, ss. 31- 37

141. Katastrofa w języku. W: Humanistyka i Przyrodoznawstwo. Interdyscyplinarny Rocznik Filozoficzno- Naukowy, Olsztyn, 2011, nr 17, ss. 27- 40

142. Homo Tangens ili czelawiek osjazajuszczij i osazajemyj. W: Wiertnik Uniwiersitieta Druzby Narodow, Sierija Socjołogija, 2011, no. 3, s. 5- 23

145. Troska o Innego- potrzeba bycia potrzebnym. W: Troska o Innego. Szkice humanistyczne. Pod red. Joanny Sośnickiej , Justyny Dobrołowicz. Prace ofiarowane doktor Monice Kardaczyńskiej, Kielce 2011, ss. 9-18

146"Człowiek to człowiek”. Esej o kulturowych i światpoglądowych przesłankach problemu interdyscyplinarności. W: Interdyscyplinarnie o interdysc yplinarności. Miedzy ideą a praktyką. Pod red. naukową Adama Chmielewskiego, Marii Dudzikowej i Adama Groblera. Impuls. Oficyna Wydawnicza. Kraków 2012, ss. 71- 84

147.Homo Tangens - człowiek dotykający i dotykany, Colloquia Communia, nr 1-2. ( 91-92) styczeń- grudzień 2010, pod red, Andrzeja Kapusty i Jadwigi Mizińskiej, ss. 78- 99. ISBN 0239- 6815

148. Pedofilia – litość i sceptycyzm. Colloquia Communia, nr 1- 2, (91- 82) styczeń- grudzień 2010, pod rad. Andrzeja Kapusty i Jadwigi Mizińskiej, ss.  177- 182 , ISBN 0239- 6815

149. Piękno ocalające. Materiały ze Zlotów Filozoficznych w Piotrawinie. Wstęp do Colloquia Communia, pod red. Jadwigi Mizińskiej i Moniki Kardaczyńskiej. styczeń- grudzień, nr 1- 2, 2011, ss. 5- 14, ISBN 0239- 6915

150. Republika Poetów. Pole magnetyczne. Colloquia Communia, nr 1- 2, styczeń – grudzień 2011, pod red. Jadwigi Mizińskiej i Moniki Kardaczyńskiej, ss. 76- 91, ISBN 0239- 6815

151. Miłość Idioty. „Kochać żałością”. W: Życie serca, Duch- dusza - ciało i relacja Ja- Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku. Redakcja: Maria Cymborska- Leboda, Agnieszka Gozdek, Joanna Tarkowska, Małgorzata Ułanek. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 327- 338

152.Człowiek metafizyczny versus człowiek chemiczny. W: Kultura. Historia, Książka. Zbiór studiów. Redakcja: Anna Dymek, Bożena Rejakowa. Dedykowane profesorowi Antoniemu Krawczykowi.. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 481- 498

153.Trud i sens codzienności. W: Filozofia Marii Szyszkowskiej. Księga dedykowana Profesor Marii Szyszkowskiej. Pod red, Anny Krynieckiej. Krasowa Agencja Wydawnicza., Białystok, 2012, ss. 414 - 422

154. OGNISKO: "Żeby Człowiek Usiadł Przy Człowieku" w: "Naukowa Wspólnota Uczących Się" XXX lecie Letniej Szkoły Pedagogów Przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Praca zespołowa pod redakcją Ewy Bochno i Alicji Korzeniewskiej - Bondar. Białystok 2016. ss. 151-263.

Przeczytaj wybrane artykuły

 

 KONFERENCJE

 

- II Festiwal Filozofii: Filozofa; ogląd, namysł, krytyka. Centrum Nauk humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Olsztyn 7- 12 września 2009 ( referat: Intymność filozofowania: zdziwienie, zachwycenie, zarażenie)

-Duchowy wymiar człowieka, 8- 10 czerwca 2009, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Lódź, ( referat: Duchowość a bezduszność)

- Wolność indywidualna i obywatelska, Nałęczów, 1- 2 czerwca 2009 ( referat: Upojenie wolnością)

- V Forum Etyczne : Dobro wspólne. Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 24- 26 czerwca 2009 ( referat: Dobro wspólne- czyje zło?)

- Warsztaty Swiętokrzyskie, wrzesień 2009, Świety Krzyż. ( referat: Mądrość a dobroć)

- Wieczór Profesora Andrzeja Nowickiego w PTF, 9 grudnia 2009. ( zagajenie: Res Creanda- Imperatyw Nowickiego)

- Wieczór Profesora Leszka Kołakowskiego w PTF, 16 listopada 2009 ( zagajenie: Obecność Kołakowskiego)

- III Zlot Filozoficzny, Uczuciowość kobiet, uczuciowość mężczyzn, organizacja. Piotrawin 19- 20 grudnia 2009

- IVZlot Filozoficzny w Piotrawinie, Uczucia a emocje, 15- 16 maja 2010, ( organizacja)

- V Zlot Filozoficzny w Piotrawinie. Style filozofowania.. 16- 17 paźdźiernika 2010 ( organizacja)

- VI Zlot Filozoficzny w Piotrawinie: Niepewność i los. 21- 22 maja 2011 (organizacja)

VII Zlot Filozoficzny w Piotrawinie. Piękno ocalające. 16- 17 lipca 2011 ( organizacja)

VIII Zlot Filozoficzny, Kurozrwęki

IX Zlot Filozoficzny

- Konferencja „Cóż po uniwersytecie w czasach marnych?” . Kraków , 23 – 24 luty 2012

Organizator: Akademia Pedagogiczna im KEN,

Mój referat: „Zniewolony uniwersytet czyli nauka w służbie pieniądza”

- Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich w Iwoniczu, , 21- 24 czerwca 2012,

Organizator : Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Mój referat: ”Psychologizacja polityki”

- VIII Forum Etyczne, „Współczesne oblicza zła”. Kraków, 27- 29 czerwca 2012

Organizator: Akademia Pedagogiczna im KEN, Kraków

Mój referat: „Znoszenie zła”

- V Festiwal Filozofii „Pesymizm, sceptycyzm, dekadentyzm- kultura wyczerpania?”, Olsztyn, 3- 8 września 2012.

Organizator: Uniwersytet Mazursko- Warmiński, Instytut Filozofii

Mój referat: (plenarny) „Chamstwo jako objaw wyczerpania kultury”

- X Zlot Filozoficzny w Kurozwękach „\Filozofia a mistycyzm”, 14-15 kwietnia 2012, ( referat: Portret mistyka)

- XI Zlot Filozoficzny w Rajskiej Dolinie ( Bieszczady) , 13-14 października 2012 „Filozofia i duchowość”. ( organizatorka)

Mój referat: „Nadanielskość człowieka”

- Konferencja: Granice nauki, Uniwersytet Wrocławski, 25- 36 kwietnia 2012, (referat: Obrzeża nauki

- Debata Filozoficzna „Efekt Lucyfera w perspektywie naukowej: Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? , 18 listopada 2012

Organizator: Instytut Filozofii PAN, Warszawa

- II Konferencja dla Liderów Biznesu: „Sukces w pracy- sukces w Rodzinie”, 20 listopada 2012, , Warszawa

Organizator: Fundacja Humanites, Warszawa ( gość specjalny)

 

 

 SPRAWOZDANIA, AUTOREFERATY, GŁOSY W DYSKUSJACH

 

 1. II Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Marksistów (głos w dyskusji). „Studia Filozoficzne 1975 nr 8, s. 32-36.
 2. Pojęcie twórczego zachowania w świetle teorii nastawienia D.N.Uznadze (autoreferat). „Studia Filozoficzne 1975 nr 2, s. 213-214.
 3. Ogólnopolska konferencja filozofów w Lublinie (sprawozdanie). „Studia Filozoficzne” 1975 nr 1, s. 186-188 (współautor W.Martyna).
 4. Przesłanki i implikacje filozoficznego problemu fałszywej świadomości (autoreferat). „Ruch Filozoficzny” 1985 nr 1-2, s. 55-60.
 5. Der letze Satz des „Tractatus logico-philosophicus”. W: Internationales Wittgenstein-Symposium.
 6. 6.Relacjonizm zamiast relatywizmu? (Głos w dyskusji nad referatem A.Motyckiej). A.Motycka: Filozoficzne rodowody relatywizmu (odpowiedź J.Mizińskiej) W: Wartość relatywizmu jako postawy poznawczej. Relatywizm. Realizm. Racjonalność, Red. J.Pomorski. Lublin 1990, s. 395-340. SW!!
 7. 7.Styl i style filozofii i filozofowania (głos w dyskusji). „Edukacja Filozoficzna” 1991, vol. 12, s.90-94.SW
 8. O dzisiejszym braku „ładu antropologicznego” (głos w dyskusji nad książką M.Czerwińskiego „Przyczynek do antropologii współczesności.”). „Kultura Współczesna” 1993 nr 1, s. 89-90.
 9. „Stróżowie swoich braci”. (głos w dyskusji). „Czy wartości chrześcijańskie są rozpoznawalne?” „Przegląd Filozoficzny”. Nowa Seria. Rocznik II nr 1, Warszawa 1993, s. 172-176.
 10. Dyskusja o „Nowoczesności i zagładzie”. Z.Baumana. „Kultura Współczesna” 1993 nr 2, s. 112-113.
 11. Etyka dyskusji a etyka rozmowy. Notatki z konferencji „Spory o postmodernizm. Wokół koncepcji Z .Baumana. Poznań-Puszczykowo 18-21.10.1994. „Kultura Współczesna” 1995, nr 1-2 (5-6), s. 193-196.
 12. Wieża i Brama. Notatki na marginesie konferencji „Pamięć -Miejsce-Obecność” w dn. 24-27.09.1995. „Na Przykład” 1995 nr 31, s. 26.
 13. „Kochać nie miłością lecz żałością”. Notatki ze spektaklu „Sceny 6” pt. „Świętokradztwo”. „Na Przykład” 1995 nr 32, s. 30-31.
 14. Sprawozdanie z dyskusji panelowej zorganizowanej przez L.O. PTF oraz redakcję „Ethosu” w dn. 30.10.1996 na temat postmodernizmu. „Ethos” 1997 nr 37, s. 295-299.
 15. „Nieobliczalna obliczalność” (głos w dyskusji) „Filozofia nauki – jaka i dlaczego?” „Edukacja Filozoficzna” 1998, nr 9, s.94.
 16. Sprawozdanie z konferencji „Ukraina i Polska: dialog kultur (historia i perspektywy),W: ”Ruch Filozoficzny”, tom LV, nr 4 Rok 1998, s. 581-582.
 17. Sprawozdanie z konferencji ”Problemy edukacji filozoficznej”, Zakopane 2-3 X 1998,W: „Ruch Filozoficzny”, tom LV, nr 4, Rok 1998, s.577-579.
 18. Słownik pojęć filozoficznych. Pod. red. Wł.Krajewskiego. Warszawa 1996 (10 haseł).
 19. „Kobiety rządzą światem”- rozmowa z prof. J.Mizińską, W: „Scriptores Scholarum”,1999 nr 1(22), s. 13-24 [Zeszyt (anty) Feministyczny].
 20. Olimpiada Filozoficzna modo lubliniensis. W: Olimpiada Filozoficzna. Numer Jubileuszowy. Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Komitet Olimpiady Filozoficznej. Warszawa 2008, s. 114- 117

 ESEJE

 1. Tchórzostwo i odwaga. „Zdanie” 1981 nr 2 (14), s. 60-73.
 2. Ucieczka od samowiedzy. „Akcent” 1982 nr 4 (10), s. 161-174.
 3. Poeta i Państwo. „Kresy” 1991 nr 8, s. 93-104.
 4. Postmodernizm – nieczyste sumienie modernizmu. „Colloquia Communia”.
 5. Żałoba śmierci . Po kim płaczemy. Pamięci Profesora Andrzeja Wąska. Wqiadomości Uniwersyteckie, grudzień 2004.
 6. Moc ducha, Wspomnienie o Wojciechu Chudym. W: ETHOS nr 79- 80, 2007, Osoba-Prawda- Dzieje. Wojciechowi Chudemu- „Ethos”. S. 317- 282
 7. Bardzo subiektywna relacja z debaty nad książką Grażyny Zurkowskiej „Epistemologia po Wittgensteinie” : nowa perspektywa epistemologiczna Jana Srzednickiego”. W: Jana Srzednickiego Sapintia Resitituta. Praca zbiorowa pod redakcją Aliny gotyckiej. Unwersytet Warszawski. Wydział Filozofii i Socjologii. Warszawa 2008, ss. 269 – 278

TŁUMACZENIA

 1. Wilen S.Gorskij, Akademia Kijowsko-Mohylańska. Filozoficzna tradycja i współczesność.
 2. Anatolij Tychołaz, Sowiecki i postsowiecki mit w świetle filozofii mitologii.
 3. Ihor Mojsieiw, Binarno-tetralne transformacje w kulturze ukraińskiej (z L.Siryk).
 4. Włodymyr I.Szynkaruk, Wiara, nadzieja, miłość – Fundamentalne podstawy duchowości i światopoglądu człowieka. (z L.Siryk).
 5. Sergij W.Krymskiyj, Nowe potrzeby duchowości.
 6. Jewgen I.Mulirczuk, Doświadczenie milczenia i doświadczenie wyrażania.
 7. Oleksandra I.Kyselewa, Miłość jako przejaw życia.
 8. Wyktor Małachow, Uwagi i widzenia senne.
 9. Władysław H.Nesterenko, Cierpienie – moralność – kultura.
  Wszystkie : w: „Colloquia Communia” 1998, nr 1 ( 68 )

 

PUBLICYSTYKA

 1. Stażysta – istota niepożądana? „Głos Nauczycielski” 1971 nr 29.
 2. Za wysokie progi. „Kamena” 1971 nr 23.
 3. „Jak wykształcić model Polaka?” „Kamena” 1971 nr 24 (glos w dyskusji).
 4. Skazani na twórczość. „Kamena” 1971 nr 21.
 5. Homo creative sapiens? „Argumenty” 1972 nr 13.
 6. Moda na myślenie. „Sztandar Ludu” 1972 nr 143.
 7. Myślenie twórcze. „Radar” 1972 nr 10.
 8. Kongres filozofów. „Kamena” 1973 nr 22.
 9. Walka z bytem. „Kamena” 1973 nr 17.
 10. Poezja matematyki i matematyka poezji. „Radar” 1973 nr 5.
 11. Twórczość – czym jest? „Argumenty” 1974 nr 39.
 12. Dziennik nieświadomości. „Nowy Wyraz” 1974 nr 8.
 13. Twórczość: żywioł czy ład? „Radar” 1975 nr 8.
 14. O człowieka wyzwolonego. (Władysław Spasowski) „Radar” 1975 nr 5.
 15. Traktat o traktacie. Recenzja recenzji T.Płużańskiego z „Traktatu o naturze ludzkiej” T.M.Jaroszewskiego. „Polityka” z dnia 15.02.1981.
 16. Wolność słowa – prawo i obowiązek. „Od Nowa” 1981 nr 4(wydawnictwo podziemne).
 17. Odnowa czy „Od nowa”. „Od Nowa” 1981 nr 5.(wydawnictwo podziemne)
 18. Czy ideologia marksistowska jest możliwa? „Od Nowa” 1981 nr 11.(wydaw. podziemne)
 19. Indywidualizm – totalitaryzm – demokracja. „Miesiące” 1981, listopad. Głos w dyskusji nad encykliką. („Miesiące” nie ukazały się w związku ze stanem wojennym).
 20. Celiné, „Umrzeć albo kłamać” – dialog z S.Symotiukiem „Literatura i lumpenproletariat” W: „Res Publica” 1993 nr 4, s. 42-44.
 21. Płomyk na wietrze. „Gazeta Wyborcza” 9-10.02.1991 Lublin.
 22. Badziewie (cykl „Obyczaje i my”). „Na Przykład” 1994 nr 19 (listopad)
 23. Przyjaźń rytmu. Recenzja ze spektaklu „Grupy Chwilowej” „Dom nad Morzem”. „Na Przykład” 1995 nr 29, s. 12-13.
 24. „Tęsknotę przed nim kryjąc piękną”. O aniołach. „Na Przykład” 1996 nr
 25. Filozofia w Lublinie. Red. W.Pycka i J.Mizak. Lublin 1996 (odpowiedź na ankietę).
 26. Czy? Po co? Komu? Potrzebny jest performance. Konferencja „Kontrperformance”
 27. Być na zakręcie. Głos w dyskusji panelowej podczas ZDARZEŃ 7.05.1997. W: „015-
 28. Dictum” Pismo Warsztatów Filozoficznych, nr 1.
 29. Zazdrość w nauce- pożyteczna czy szkodliwa? „Wiadomości Uniwersyteckie”. UMCS
  Lublin , nr 7( 75) rok 2000.
 30. Absolwenci czyli geografia wewnętrzna . „Skłodowszczak”. Pismo Absolwentów UMCS.
  Nr 1 rok 2000.s. 56
 31. Faceci, goście, kolesie. Czyli nieobyczajny język. „Obyczaje”. Magazyn
  Międzynarodowy. Nr 4( 04) zima 2001. s, 36- 38. Lublin
 32. Straight edge. „Obyczaje”. Magazyn Międzynarodowy. Nr 5 ( 05) 2001. Lublin
 33. Niegrzeczny miś. „Obyczaje”. Magazyn Międzynarodowy. Lublin Nr 6 ( 06) 2001. Lublin
 34. Lantuch – duch domu. „Obyczaje”. Magazyn Międzynarodowy. Nr 8 ( 08) 2002. Lublin
 35. Podwórko. „Obyczaje”. Magazyn Międyznarodowy. Nr 9- 10 . 2002. Lublin
 36. Ławeczka. „Obyczaje”. Magazyn Międzynarodowy. Lublin 2003

     15.05 – 18.05.1997.

    37. „Kozacze obrachunki” ( esej o poezji Henryka Kozaka). Podlaski Kwartalnik Kulturalny, nr 3, 2012, s.58

 WYWIADY

1. Czy istnieje w dziejach postęp zła? Wywiad Dariusza Wilczaka z Jadwigą Mizińską. W” Colloquia Communia, nr 1- 2 ( 90- 91), 2011, ss. 152- 160

2. Wywiad dla Radia Olsztyn, podczas Festiwalu Filozofii - 2013.